Venturia S(u)ono rarefatto

Venturia - S(u)ono rarefatto